Ikh0lh0,Q0 }kjk lgdkjh lfefr;ksa dks mudh ekWx ds vuqlkj ih0lh0,Q0 ds iathd`r cht iznk;drkZvksa] d`Hkdks ,oa bQ~dks vkfn ls izekf.kr mUufr'khy chtksa dh vkiwfrZ 'kklu }kjk miyC/k djk;s x;s vuqnku dks iznku djrs gq, lgdkjh lfefr;ksa ds ek/;e ls fdlkuksa dks dh tkrh gSA foxr o"kksZa esa cht forj.k dh fLFkfr v/kksfyf[kr gSa %&  

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ¼ek=k&dq0 esa] /kujkf'k&djksM+ #0 esa½

o"kZ

Okkf"kZd y{;

            forj.k

ek=k

/kujkf'k

Ekk=k

/kujkf'k

2017&2018

2]16]000

67-20

73998

23-18

2018&2019

1]12]000

34-75

65209

21-41

2019&2020

1]02]100

33-73

56584

18-69

2020&2021

97]200

34-83

68123

24-42

2021&2022

82030

30-32

46637

17-27

2022&2023

52]000

19-81

37954-80

14-50

2023&2024

10]000

0-00

1500-00

00-0056 ¼vxLr 2023 rd½