;w0 ih0 dksvkijsfVo QsMjs'ku fy0

eq[; miyfC/k;kW

1& moZjd %&

orZeku moZjd forj.k iz.kkyh ds vUrxZr moZjdksa ds Hk.Mkj.k] fodz; dsUnzksa rd moZjdksa dk ifjogu] lfefr;ksa ls xqM Qkj isesUV ds psdksa dk dysD'ku ,oa moZjd vkiwfrZdrkZvksa dks /ku izs"k.k ds dk;Z ih0lh0,Q0 }kjk fd;s tkrs gSaA

·   izns'k esa moZjd dz; ,oa forj.k dk dk;Z ih0lh0,Q0 }kjk fd;k tk jgk gSA lkekU; ;kstuk ds vUrxZr ih0lh0,Q0 }kjk iznk;drkZ [kkrs dh moZjdksa dk ifjogu ,oa Hk.Mkj.k dk dk;Z fd;k tkrk gSA

 ¼ gS.Mfyax %&

                                                                                                                                                                                      ¼ek=k&yk[k eS0Vu] /kujkf'k&djksM+ :Ik;s esa½

o"kZ

   Okkf"kZd y{;

miyfC/k

ek=k

/kujkf'k

Ekk=k

/kujkf'k

2017&2018

31-40

227-02

43-57

315-01

2018&2019

51-50

371-50

47-45

343-06

2019&2020

51-50

371-50

55-55

401-63

2020&2021

56-00

406-28

52-22

378-45

2021&2022

56-00

462-70

48-93

406-12

2022&2023

56-00

477-40

45-88

390-44

2023&2024

56-00

478-80

18-83

160-16 ¼vxLr 2023 rd½

(c½ izhikst'kfuax ;kstuk %& 

                                                                                                                                                                                     ¼ek=k&yk[k eS0Vu] /kujkf'k&djksM+ :Ik;s esa½

Ok"kZ

Okkf"kZd y{;

miyfC/k

 

Ekk=k

/kujkf'k

Ekk=k

/kujkf'k

2017&2018

9-00

1172-39

2-64

155-83

2018&2019

9-00

1174-91

7-12

878-80

2019&2020

9-00

1337-38

8-83

1306-99

2020&2021

9-00

1172-39

8-86

1044-22

2021&2022

9-00

1217-39

5-03

706-72

2022&2023

9-00

1215-87

4-22

460-20

2023&2024

11-00

1669-83

5-72

1009-59 ¼vxLr 2023 rd½