मूल्य समर्थन योजना

Hkkjr ljdkj }kjk ?kksf"kr leFkZu ewY; ij ftyk vf/kdkjh }kjk p;fur lgdkjh lfefr;ksa ,oa ihlh,Q d`"kd lsok dsUnzksa dks dz; dsUnz ds :i esa f~Ø;k'khy dj lh/ks d`"kdksa ls xsgWw ,oa /kku dh [kjhn dj Hkkjrh; [kk| fuxe@[kk| foHkkx dks xsgWw ,oa pkoy dh vkiwfrZ dh tkrh gSA xr o"kksZa ds y{; ,oa  miyfC/k v/kksfyf[kr gS %&

( xsgwaW [kjhn%&

                                                                                                                                                 ¼ek=k& eS0Vu esa] /kujkf'k& djksM+ #i;s esa½

o"kZ   

 Okkf"kZd y{;

                       miyfC/k

ek=k

/kujkf'k

ek=k

/kujkf'k

2019&2020

25]00]000

4650-00

15]72]737

2925-29

2020&2021

25]00]000

4812-50

15]61]755

3006-37

2021&2022

25]00]000

4937-50

26]57]684

5248-92

2022&2023

25]00]000

5037-50

164299-376

 331-06

2023&2024

&

&

104927-79

222-97

¼vxLr 2023 rd½

o"kZ 2021&22 esa ewY; leFkZu ;kstuk ds vUrxZr 26]57]684 eS0Vu dh [kjhn 3280 dszUnksa ds ek/;e ls lh/ks fdlkuksa ls dh x;h gSA ih0lh0,Q0 }kjk vc rd dh xbZ lokZf/kd xsgwwW [kjhn gSA

( /kku [kjhn %&                                                                                                   ¼ek=k& eS0 Vu esa] /kujkf'k& djksM+ #i;s esa½ 

o"kZ   

    Okkf"kZd y{;

 miyfC/k

ek=k

/kujkf'k

ek=k

/kujkf'k

2018&2019

13]00]000

2275-00

8]71]015

1526-11

2019&2020

10]50]000

1905-00

10]81]924

1964-98

2020&2021

13]00]000

2428-40

16]18]585

3024-59

2021&2022

15]00]000

2955-00

1806867-169

3506-66

2022&2023

18]00]000

3618-00

1796519-79

3666-26

¼ekpZ 2023 rd½

(l½ uSQsM ds ek/;e ls ewY; leFkZu ;kstukUrxZr nygu ,oa frygu dh [kjhn

uSQsM ds ek/;e ls ewY; leFkZu ;kstukUrxZr nygu ,oa frygu dh [kjhn o‘kZ 2012&13 ls izns“k ds fdlkuksa ls dh tk jgh gSA xr o"kksZa ds y{; ,oa miyfC/k v/kksfyf[kr gS%&

                                                                                                                                                                         ¼ek=k& eS0 Vu esa] /kujkf'k& djksM+ #i;s esa½ 

 

o"kZ   

    Okkf"kZd y{;

 miyfC/k

ek=k

/kujkf'k

ek=k

/kujkf'k

2019&2020

4]00]000

1760-80

4]086

19-06

2020&2021

1]18]375

684-89

14]906

73-77

2021&2022

1]04]050

626-62

90-53

0-50

2022&2023

1]14]000

719-23

9]955-81

52-74

2023&2024

&

&

23029-402

126-97

¼vxLr 2023 rd½